Min CV

Se også oppføringer i Cristin (Current Research Information SysTem In Norway)

 

Utdanning

2009-2011: Forskarutbildningskurs. Vetenskapsteori och forskningsmetodologi, 15 ects, ved Pedagogiska fakultet, Åbo akademi.

2009: Forskarutbildningskurs. Estetiska lärprocesser 7,5 ects i förskola och skola”. Göteborgs universitet, Institusjonen för pedagogik och didaktik, Forskarutbildningen.

2007-2009: Førstelektorprogram ved pedagogisk utviklingssenter PUS, Høgskolen i Oslo.

2004-2005: Museumsformidling,- en innføring 30 stp. Avd. for journalistikk, bibliotek og  informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo.

1995-1997: Hovedfag i forming, avd. for estetiske fag og folkekultur, Høgskolen i Telemark. 40 vt. Hovedfagsoppgaven har tittelen Tekstur og uttrykk.

1995: Halvårsenhet i Formidling av kunst og formkultur, avd. for estetiske fag og folkekultur, Høgskolen i Telemark. 10 vt.

1993-1994: Kunsthistorie 2, avd. for estetiske fag og folkekultur, Høgskolen i Telemark. 3 vt.

1992-1995: 3-årig faglærerutdanning i forming, avd. for estetiske fag og folkekultur, Høgskolen i Telemark. 60 vt.

1991-1992: Grunnfag Historie, Universitetet i Trondheim. 20 vt.

 

Yrkeserfaring
1997-1998: Lærer ved Rosenholm skole, Oslo kommune

1998-        : Høgskolelektor i Forming, kunst og håndverk avd. for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo.

 

Verv og utvalg ved HIOA

2012: Medlem av redaksjonskomiteen med ansvar for utarbeidelse av høringssvar til Forskrift om ny rammeplan for barnehagelærerutdanningen. Institutt for førskolelærerutdanning,  HIOA

2011: Arbeidsgruppe for navn til nytt institutt og fakultet etter sammenslåing av Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus

2007-2008: Representant i kunstutvalget ved Høgskolen i Oslo.

2000-2003: Lærerrepresentant i studiekvalitetsutvalg ved avdeling for Lærerutdanning ved Høgskolen i Oslo.

2000-2002: Lærerrepresentant i fagutvalg for forming i førskolelærerutdanninga ved avd. LUI, Høgskolen i Oslo.

 

Andre verv

2012/2013: SU-representant Manglerud Barnehage

2011/2012: FAU-representat Manglerud Barnehage

2011/2012: SU-representant Manglerud Barnehage

2009-2010: FAU-representant Lille Bislett studentbarnehage

 

Fagplan og studieenhetsarbeid ved HiOA
2012: Medlem i programplangruppa for ny barnehagelærerutdanning ved Institutt for førskolelærerutdanning ved HiOA

2010/2011: Utvikling av fagplan for Kunstpedagogisk fordypning i forming med tverrfaglig modul. 30. Stp.

2010: Utvikling av fagplan og videreutdanningsenheten: PUB – pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med vekt på Kunst, kultur, kreativitet og IKT.

2008: Medlem av fagplanutvalg for utvikling av modulen Children and Art, 10 stp.  International Master in Early Childhood Education and Care

2007: Medlem av fagplanutvalg for utvikling av modul Barn, Kunst og Kultur, 10 stp. på master for Barnehagepedagogikk

2005: Utvikling av fagplan for videreutdanning Forming/kunst og håndverk i barnehage og skole, 30 stp.

2003: Plangruppe for utvikling av fagplan for internasjonal fordypning Aesthetics of Daily  life, 30 stp.

2002: Medlem av planutvalget for utvikling av ny studiemodell for førskolelærerutdanningen på HiO i forbindelse med Kvalitetsreformen.

2000: Plangruppe for utvikling av fagplan for Etter og videreutdanning for pedagogisk arbeid i skolefritidsordningen, 10 vt

1999: Utvikling av fagplan for fordypning Spillerom – kunstpedagogisk arbeid med barn, 10 vt.

 

Publikasjoner

2013: Waterhouse: I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Fagbokforlaget 978-82-450-1179-1 ca.189 s. 2013

2013: Waterhouse: Perlingens kunst. Verktøykassa nr. 1, 2013 – 14. årgang s. 27- 30

2012: Gulpinar og Waterhouse, Exploring public spaces in Journal of European Teacher Education Network JETEN, volume 7 s. 74 – 91

2012: Waterhouse: Gripe for å begripe – Landart som kunstnerisk tilnærming. Naturfag nr. 1 2012 s. 71-74

2012: Waterhouse: Snø og is som inspirasjon og materiale i kunstnerisk sammenheng. www.barnehageforum.no 9 s.

2012: Waterhouse: Samtidskunst for samtidsbarn. Verktøykassa, nr. 4, 13. Årgang, s. 31 – 35

2012: Waterhouse: Sammen er vi sterke. Verktøykassa. Nr. 3, 13. Årgang, s. 17 – 20

2012: Waterhouse: Street art. Verktøykassa, Nr. 2, 13. Årgang, s. 8 – 12

2012: Waterhouse: Inspirasjonenes kunst. Verktøykassas, Nr. 1, 13. Årgang, s. 8 -1 2

2011: Waterhouse: Digitale muligheter i barnehagens kunstfaglige virksomhet. I: Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82- 450-1017-6. s. 177-198.

2011: Waterhouse: Kunstmøtet som estetisk erfarings – og læringsprosess – en undersøkelse av små barns møter med skulptur. Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A 2011; Volum 17. s. 215-242

2011: Waterhouse: Barns møter med arkitektur. www.barnehageforum.no 8 s.

2011: Waterhouse: Bærekraftig utvikling et verdiperspektiv i forming? www.barnehageforum.no 7 s.

2011: Waterhouse:  Fornemmelser for jul. www.barnehageforum.no 7 s.

2011: Waterhouse: Foto i barnehagen. www.barnehageforum.no 7 s.

2011: Waterhouse: Hva skjer……?. www.barnehageforum.no 6 s.

2011: Waterhouse:  Hvorfor kunst i barnehagen?. www.barnehageforum.no 4 s.

2011: Waterhouse: Installasjon en kunstform til inspirasjon. www.barnehageforum.no 6 s.

2011 Waterhouse: Med natur som arena og råstoff for kunstnerisk virksomhet i barnehagen. www.barnehageforum.no 7 s.

2009: Waterhouse: Små barns møter med kunstobjekter – kunstdidaktisk arbeid i    barnehagen. I: Pedagogiske endringsprosesser. Høgskolen i Oslo 2009 ISBN 978-82-579-4698-2. s. 49-60

2009: Jensen/ Waterhouse: DIALOG – kunst og kulturformidling i barnehagen. Høgskolen i  Oslo 2009 (ISBN 978-82-579-4624-1) 49 s. (Rapport)

2009: Waterhouse (red): Fordypning Spillerom – formingskompendium. HIO 116 s.

2007: Waterhouse: Om kunst og kulturformidling i barnehagen. Barnehagefolk 2007 (2) s. 56-61

2007: Ese, Jensen og Waterhouse: Interdisciplinary process in arts teaching. In ETEN 17 The Proceedings of the 17th Annual Conference of the European Teacher Education Network. S. 9-13.  www.eten-online.org/img/publications/ETEN%2017%20proceedings.pdf

2005. Waterhouse: Hva er egnede formingsmaterialer i barnehagen? Barnehagefolk 2005  (3) s. 6-11

2005: Waterhouse: Installasjon – å forme i rom. Barnehagefolk 2005 (3) s. 44-47

2005: Waterhouse: Landart – en kunstform til inspirasjon. Barnehagefolk 2005 (3). s. 50-51

2002: Waterhouse: Uteforming – med natur som arena for skapende virksomhet i barnehagen 14 s., https://annhege.wordpress.com/publikasjoner/mine-artikler/

2001: Waterhouse: SPILLEROM – kunstpedagogisk arbeid med barn, en    evalueringsrapport. Rapport HIO. 69 s. https://annhege.files.wordpress.com/2009/02/microsoft-word-rapport.pdf

 

Konferansebidrag og seminarbidrag

2013: Waterhouse: Å være skapende digitalt. Utdanningskonefarnsen 2013. Bergen

2012: Waterhouse: Dukke, barn, ekorn og makroner . En undersøkelse av kunstneriske materielle muligheter i en litterær tekst med ”Et dukkehjem” som bakteppe. Ibsen og barndom. Roma, (seminar). Paper.

2012: Waterhouse: Kunsten å undre seg – en dialog om kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Ledelse av paneldialog ved konferansen Barnehage 2012, Lillestrøm. Private barnehageeieres landsforening og Kommunenes sentralforbund.

2012: Waterhouse: Når barn møter kunst. Mini Ibsen, Støpe Skien, Skien kommune (Seminar).

2012: Gulpinar og Waterhouse: Fortellingen om MUM – et kunstprosjekt. Fortellerfrokost.  Kulturutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Fyrhuset cafe. 2012-04-11 HiOA

2011: Waterhouse: Bilder i endring – skape å utvikle digitale bildeuttrykk sammen med barn. Innlegg på workshop om berøringsteknologi i barnehagen. HIOA og senter for IKT i  utdanningen. Workshop ved Rommen skole.

2011: Waterhouse: Arkitektur til inspirasjon. Nettverk for kunst i Barnehagen, Nasjonalmuseet, Oslo. (seminar)

2011: Waterhouse: Kunstmøtet som estetisk opplevelse, erfaring og læring – om små barns møter med kunst. Praktiske estetiske skapende læreprosesser, Larvik (konferanse).   Paper

2011: Waterhouse: Visuell kunst i barnehagen.  Kulturtorget 2011. Molde (seminar).

2011: Gulpinar/Waterhouse: Exploring public spaces. European Teacher Education Network Conference, Amsterdam (konferanse) Paper og workshop

2011: Gulpinar og Waterhouse: Ibsens ”Et dukkehjem” som grunnlag for kunstneriskundersøkelse av gatekunst som visuell ytringsarena. Ibsen og barndom. Roma, (seminar). Paper.

2011: Gulpinar og Waterhouse: Plastposer til besvær eller begjær? Pedagogikk for bærekraftig utvikling i barnehage og skole. Bergen, (konferanse). Paper

2011: Nyberg og Waterhouse: Warhol i barnehagen – Et prosjekt om kunst og bruk av digitale verktøy i skapende sammenheng. Klikk der! Stjørdal, (konferanse). Paper

2010:  Waterhouse: Barns kunstmøter til inspirasjon. Utdanningskonferanse i Bergen kommune.

2010: Waterhouse: Blogg som verktøy i FoU og undervisning. Førstelektordagene (konferanse), Høgskolen i Oslo. Paper

2010: Waterhouse: Kunst i barnehagen – om nettverket Kunst i barnehagen og om barns møter med kunst. De aller minste – formidlingsseminar med fokus på barn fra 3 til 10 år. Nasjonalmuseet, Oslo (konferanse).

2010: Waterhouse: Om nettverket Kunst i Barnehagen. Undring, 4 år. Grimstad (seminar)

2010: Waterhouse: Om å formidle Marimekko for 2- og 3-åringer. Nettverk for kunst i Barnehagen, Nasjonalmuseet, Oslo. (seminar)

2010: Waterhouse: Små barns interaksjon med kunstobjekter – konsekvenser for pedagogisk arbeid med kunst i barnehagen. FoU i praksis, Trondheim, (konferanse). Paper

2010: Gulpinar/Waterhouse: Om Street Art. Nettverk for kunst i barnehagen, HIO, Oslo (seminar).

2010: Jensen og Waterhouse: Art and young children. ETEN – European Teacher Eduucation network, Helsinki (konferanse). Paper

2010: Jensen og Waterhouse: Kunst i barnehagen. Barn og unge på tvers,    barneforskningskonferanse. HIO, Oslo (konferanse). Paper

2010: Nyberg/Waterhouse: Andy Warhol i barnehagen. Klikk der! Oslo, (konferanse).

2009: Waterhouse: Dokumentasjon og formidling. Nettverket Kunst i barnehagen, Oslo (seminar)

2009: Waterhouse: Kunstmøter til inspirasjon. Om de minste barnas kunstmøter som gjenstand for undersøkelse og inspirasjon til eget kunstnerisk utviklingsarbeid».  Handling eller avhandling? Utvikling av sidestilte karriereveier i høgre utdanning, Oslo (konferanse). Paper

2009: Waterhouse: Sanselige kunstmøter – små barn i dialog med skulptur. Barn i dialog  med kunst og kultur i barnehagen. Nettverk kunst i barnehagen, Oslo (konferanse).

2008: Waterhouse: Hvorfor er det viktig med kunst- og kulturformidling i barnehagen? Nettverket Kunst i barnehagen, Oslo (seminar)

2008: Waterhouse: Om pedagogisk dokumentasjon. Nettverket Kunst i barnehagen, Oslo(seminar)

2007: Ese, Jensen og Waterhouse. Interdiciplinary process in Arts teaching. Eten annual conference, Porto (konferanse) Paper.

 

Gjesteforeleser

2010: Waterhouse. Barn og kunst.  Forelesning 5 t. ved NLA Lærerhøgskolen, Bergen

2008: Waterhouse. Om kunst- og kulturformidling i barnehagen.  Forelesning 5 t. ved NLA Lærerhøgskolen, Bergen.

 

Blogg

2012: Waterhouse (red): Formskaperne 2, www.formskaperne2.wordpress.com Dokumentasjon og formidlingsblogg for studenter og lærere knyttet til fordypningen.

2010: Waterhouse (red): Formskaperne, www.formskaperne.wordpress.com Dokumentasjon og formidlingsblogg for studenter og lærere knyttet til fordypningen.

2009: Waterhouse: Kunst, estetikk og læring,  www.annhege.wordpress.com Fagblogg til dokumentasjon og formidling av relevante diskusjoner, tema og problemstillinger i forbindelse med mitt forsknings – og utviklingsarbeid knyttet til kunst- og kulturformidling i barnehagen.

2008: Waterhouse: Kunst i barnehagen, www.kunstibarnehagen.no. Informasjon,   dokumentasjon og formidlingsblogg for nettverket Kunst i barnehagen.

 

Kunstneriske arbeider

2012: Gulpinar og Waterhouse: MUM was here. Utstilling Høgskolen i Oslo www.annhege.wordpress.com/2012/01/07/mum-was-here/http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Mum-was-here

2012: Mæhlum og Waterhouse: Sound of surface, – digital collage. Kunstnerisk åpning av konferansen  Klikk der!. Høgskolen i Oslo og Akershus.  http://www.youtube.com/watch?v=C58hBcr82XQ

2012: Jensen og Waterhouse: Hostess forever. Performance oppført ved Eten annual conference i Coimbra. 2012-04-20

2012: Jensen og Waterhouse: Peas of Poetry. Performance oppført ved Eten annual conference i Coimbra. 2012-04-20

2007: Ese, Jensen og Waterhouse: Untitled.  Performance vist ved Eten annual conference. Porto.

2005: Waterhouse: Treskulptur. Arbeid med skulptur objekt og flater i tre.

2003: Waterhouse: Idè med hank. Utstilling av 55 vesker. Høgskolen i Oslo

2002: Jensen/Waterhouse: Frokost – to kvinner. Performance fremført på Høgskolen i Oslo

2001: Waterhouse: Omslag og illustrasjon til boken Lidele galen lidele god – norsk vokal   folkemusikk forfattet av Siri Haukenes og Sylvi Kielland.

1997: Waterhouse: Tid for tre. Kollektivutstilling, Telemark fylkesgalleri. Notodden

 

Bokanmeldelser

2010: Waterhouse. Omtale av boken ”Kunstnerisk liv ude – med 1-6 årige” av Anna Marie  Holm. Pedagogisk Bokorm 2010 (3)

2008: Waterhouse. Anmeldelse av boken “BABY-ART 0-3 åriges billedskabende   udfoldelser” av Anna Marie Holm. Pedagogisk Bokorm 2008

2008: Waterhouse. Anmeldelse av boken ”Se! Jeg setter spor – om nærvær i pedagogikk” av Ulla Steen Christiansen. Pedagogisk Bokorm 2008

 

Media

2012: Intervju om Kreativ førjulstid. Verktøykassa, nr. 4, 13. Årgang, s. 14 – 15

2011: Waterhouse. ”Unger og nettbrett”. Intervjuet av Østlandssendingen (radio) 12. 04. 2011

2011: Waterhouse, Bakken. 5 måneder gammel, og hun kan allerede bruke iPaden. Intervjuet  av Dagens næringsliv. 12. 04. 2011 http://www.dagensit.no/article2119816.ece

2010: Mæhlum, Waterhouse: Hva er god kunst for barn? Debattinnlegg i Aftenposten      (morgenutgave: trykt utgave) 29.01.2010

 

Sensorvirksomhet

Førskolelærerutdanning: Notodden, Bodø, Elverum, Drammen (desentralisert fra Notodden) og Porsgrunn (desentralisert fra Notodden)

Allmennlærerutdanning: Bodø og Notodden

Faglærerutdanning i forming: Notodden

Praktisk estetisk allmennlærerutdanning: Notodden

Årsenhet i tre og metall: Notodden

Master i Forming: Notodden

 

Annet

2011: Jurymedlem i Den nasjonale barnehageprisen 2011. Nasjonalt senter for kunst og   kultur i utdanningen, Bodø.  http://www.barnehageprisen.no/index.php?menuitem=1

2011: Ekspert på området Kunst og kultur  i ekspertpanelet til www.barnehageforum.no

2007 –   Faglig og administrativ leder av nettverket Kunst i barnehagen.

 

 

Advertisements