Category: kunstformidling

FUNN – bilder fra utstillingen – HiOA 10. mars – 25. april

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Ny kunstapp

Her er en kunstapp som bør testes ut. Det skal jeg gjøre!

Barnefamilier og ungdom er målgruppe når de 7 norske kunstinstitusjonene Nasjonalmuseet, Munch-museet, Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Drammens Museum, Haugar Vestfold Kunstmuseum og Astrup Fearnley Museet nå går sammen for å utvikle en felles app som skal formidle kunst på en ny måte. Produksjonen har foregått i samarbeid med målgruppene.

Kunstporten er utviklet spesielt for barnefamilier og ungdom, der de kan jakte etter og utforske kunstverk.  Barnefamilier kan være kunstagenter og løse oppdrag i
møte med kunst. Ungdom får hjelp til å lage nyttige huskelapper de kan bruke i flere fag i videregående skole. Appen er utviklet for iPhone/iPod, vil være gratis å laste ned i App Store. Den kan tas i bruk på egne telefoner eller på utlånsenheter ved museenehttp://www.hok.no/kunstporten-lanseres-hosten-2013.5223079-175056.html

Børnekulturportalen

Den danske nettportalen Børnekulturportalen har samlet mye av det som skjer i forhold til kunst og kultur i møte med barn og unge. Portalen har mange interessante prosjektomtaler, artikler, nettbøker og gode eksempler. Nylig utkom fjerde kapittel i publikasjonen BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur.


Dette kapittelet handler om kunstneriske uttrykksformer og digitale medier.

Kunstprosjekt om hus

Gjennom»Kunstløftet», Norsk kulturråd er det gitt støtte til ulike kunstprosjekter, deriblant prosjektet «Mitt hus – ditt hus – alles hus». Dette prosjektet er et samarbeid mellom  billedkunstner Eva Laila Hilsen og Maxiklubben i Fagernes Barnehage. Les mer om prosjektet her og her.

Ordfører Helge Halvorsen hadde fått med seg en av kunstnerne Henrik Bergsund til å åpne utstillingen. http://www.oa.no/nyheter/valdres/article5625908.ece

Hus og arkitektur er et tema for prosjekter i mange barnehager. I dette prosjektet vises et eksempel på hvordan man kan arbeide med dette sammen med en billedkunstner. Jeg har tidligere skrevet om barn og arkitektur på bloggen min og arrangert nettverkssamling med tema barn og arkitektur i nettverket Kunst i  barnehagen. Referat fra seminaret kan leses her.

Kunstmuseum for barn

I Oslo har vi Barnekunstmuseet, på Vestfossen har de Sanselåven og i Bergen har de nå fått Kunstlab ved Bergen Kunstmuseum. Dette er tre ulike kunstinstitusjoner som forholder seg ulikt til barns møter med kunst.

For å starte med det siste som er Kunstlab ved Bergen Kunstmuseum, er dette et et nytt prosjekt som i følge dem selv er «Norges første kunstmuseum spesielt tilrettelagt for barn og unge!». Dette er en sannhet med modifikasjoner da Sanselåven var tidligere ute med kunstkonsepter spesielt utviklet for barn,  men de er nok det første «tradisjonelle» museet som også formidler andre typer utstillinger som har tatt et slikt grep. Kunstlab skal i følge museet være « være en engasjerende, involverende og utfordrende arena der barn og unge kan møte museets kunst ut fra sin egen horisont og erfaringsverden. I utstillingsrommene vil man oppleve utstillinger kuratert spesielt for barn. I sanse- og begrepslaboratoriet vil barn og voksne få utforske kunstvitenskapen gjennom lek med kunstens fysiske og konseptuelle premisser. Kunstlab vil også inneholde flotte skole- og familieverksteder og ulike temporære arenaer for formidling. Med Kunstlab ønsker vi at den yngste delen av vårt publikum skal få de beste forutsetninger for å bli eksperter på vår kunst- og kulturarv, og til kompetente og bevisste tolkere av de visuelle uttrykkene som tar en stadig større plass i offentligheten.»

Her skifter kubene farge ved berøring! Foto: Nina Skurtveit/NRK

Kunstlab vil ha skiftende utstillinger. Den første utstillingen har tittelen utstillingen som for tiden har tittel «Hvem er jeg?». Laboratoriet er bygget opp på en slik måte at barn kan lære om og erfare form, farge, perspektiv, balanse, illusjon og teknikker. Det er også rom for lek, film, lesing osv. Kunst-lab har også tegnerom.  Jeg har ennå ikke vært der, men er spent på å oppleve om Kunstlab gir rom for kunstmøter  mellom barn og kunst, eller om det bærer preg av å være et interaktivt leke og sanserom som tilbyr barn utvidede estetiske sansemuligheter.

Sanselåven på Vestfossen er som kunstarena laget spesielt for å skape sanselige kunstopplevelser for barn. I samarbeid med Kunsthallen Brandts i Danmark viser Sanselåven hvert år en sanseutstilling utviklet for barn. I følge de som driver Sanselåven vil en slik sanseutstilling «være med å stimulere den frie spontaniteten. Barnet kan ta på å sanse utstillingen med hele seg, og assosiere fritt ut i fra sitt indre. Hvis en voksen går foran barnet på en utstilling, og forteller hva de skal se, og bare øynene i sanseapparatet kan tas i bruk, har de liten mulighet til å assosiere fritt og bruke kreativiteten. Jeg ønsker at kulturen og kunsten skal inspirere barnet slik at hver enkelt kan få utvikle det genuine i seg selv. Barnet skal få røtter og vinger, og vi må i miljøet og relasjoner legge til rette for et skapende menneske.»

Min erfaring med Sanselåven er at dette er en type utstilling som vekker barns undring, som gir mulighet til å oppdage og utforske. Barn styrer i stor grad sin egen opplevelsesprosess uten at en voksen trenger å lede barn gjennom utstillingen. I utstillingen skapes «en ny verden , et eventyr» som innbyr til lek ulik dialog og handling. Dette er et kunstformidlingskonsept som i stor grad har fokus på barn sanslige opplevelse.

Barnekunstmuseet  ble etablert i 1986 av Stiftelsen Barnas, Historie, Kunst og Kultur. Filmkunstner Rafael Goldin (1920-1994) og hans kone, lege Alla Goldin (1938-2007). Museets hovedmålsettningen er » å fremme «barnas rettigheter» og i fremtiden fungere som et forskningssenter for barnas kunst, historie og kultur. Museet er en kilde til inspirasjon for både barn og voksne. Vår langsiktige misjon er å er å spre respekt og forståelse for verdien av barnas kunst og kultur og samtidig fremme barnas rettigheter. Retten til å kunne ha og bevare sin egen kultur, som ellers er et anerkjent prinsipp når man snakker om folkeslag eller andre befolkningsgrupper. I tillegg til den estetiske verdien bidrar museet gjennom barnekunsten å få bedre forståelse for barnas verdinormer og visjoner.

I museet vises barns kunstneriske arbeider fra hele verden. Barns arbeider er i fokus og museet er opptatt av at barns kunst er en del av vår felles kulturarv. Det er viktig å formidle barns kunstneriske uttrykk som en del av barns ytringer i et globalt samfunn. I museet finnes arbeider av høy kunstnerisk kvalitet. Med ulik kulturell fortåelse av skapende prosesser og hvordan barn kan uttrykke seg gjennom form oppstår det store variasjoner i uttrykkene. Museet har ofte prosjekter hvor barn skal skape noe ut fra et gitt tema. Jeg opplever at museet er en fiormidlingsarena for barn kunstneriske uttrykk i et flerkulturelt perspektiv.

Disse tre kunst og kulturinstitusjonene har ulike innganger til fenomenet barn og kunst. Kunstlab har hovedfokus på opplevelse, erfaring og læring, Sanselåven har fokus på kroppslige sanselige møter med kunst og Barnekunstmuset søker å formidle barns kunstneriske uttrykk. Jeg er ikke opptatt av å finne ut hva som er det «riktigste» konseptet, men søker å utforske bredden og jeg vil ha mer. Flere prosjekter, flere utstillingskonsepter og flere arenaer for barns egne kunstneriske uttrykk.


 

20 år med sanseutstillinger i Kunsthallen Brandts

I dag har jeg lest boken «Kunsten må gerne berøres – 20 års sanseudstillinger i Kunsthallen Brandts». Boken er en dokumentasjon over 20 ulike utstillinger gjennom 20 år. Utstillingene er laget av ulike kunstnere eller kunstnergrupper for barn. Målet har vært, i følge Kunstpedagog Ole Lambertsen, å skape totale romopplevelser for barn. Dette er ulike type installasjoner med ulik tematikk, form, materialitet og grad av interaksjon.

Sanseutstillingene utvikles som et samarbeid mellom kunstner og formidler. Dette samarbeidet er essensielt for å nå frem til barn i følge Karsten Ohrt. Kunstneren med sin kompetanse i å skape form og formidleren med sin kompetanse i å formidle og å være i dialog med barn kan i et samarbeid utfylle hverandre og skape unike møtekontekster for barns utforsking av kunst. Ohrt er videre opptatt av at utstillingenes kvalitet. Dette skal være kunst for utforsking og undring ikke tivoli, lekeplass eller eksperimentarium. Ohrt er opptatt av å fange det som er god kvalitet for barn.

Sanseutstllingene i Kunsthallen Brandt er kunstutstillinger på lik linje med de andre kunstutstillingene i institusjonen. Det gjøres ingen forskjell mellom kunst for barn og kunst beregnet for almenheten. Kravet til kvalitet i uttrykk, utstilling og formidling skal være den samme. Barn skal få oppleve kunst, ikke bli forklart hva kunst er. Sanseutstillingene skal forene lek, kropp, undring og det sanselige i kunstmøtet.

Når barn utforsker sanseutstillingene får de samtidig oppleve og erfare installasjonskunst og kan gjennom interaksjon etablere en forståelse for kunstformen. Dette fordrer kunst med høy kvalitet både i forhold til uttrykk, helhet, bruk av rom, materialer, objekter og det håndverksmessige .

Barn må i følge Kirsten Møller forberedes på kunstmøtet for at opplevelsen og erfaringen skal kunne bli god. Møller sier at disse forberedelsen kan inneholde forbesøk (for personalet i barnehagen) i utstillingen slik at de vet hva barn møter. Dette handler om alt fra kunstverket til det praktiske med transport, mat og garderobe. Hun mener også at det er viktig at det er dialog mellom personalet og museumsformidleren 0g at personalet må innhente noe kunnskap om kunstneren bak utstillingen. Selve besøket omhandler turen til utstillingen, inngang i bygget og garderobe, selve oppholdet i sanseutstillingen, dialogen, pauser og dokumentasjon gjennom foto, tegning, tredimensjonal forming og tekst. Et påfølgende etterarbeid med gjenskapelse og dialog, skapende arbeid i ulike materialer og uttrykk, utstilling og gjenbesøk i sanseutstillingen. Møller fremholder også viktigheten av en evaluering sammen med barna.

Peter Callesens «Himmelrum» 2007

Boken kan være til stor inspirasjon for alle som er opptatt av å skape gode sanselige kunstmøter for barn.