Category: Kunst i barnehagen

ForUndringsforsk

Prosjektbeskrivelse (kortversjon)

Dette er et treårig forskningsprosjekt med oppstart januar 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom Rikskonsertene og Institutt for barnehagelærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA). Prosjektet ledes og gjennomføres av førstelektor Ann-Hege Lorvik Waterhouse. Prosjektet avsluttes desember 2016. Forskningsprosjektet følger ForUndringspakken som et treårig utviklingsprosjekt ledet av Rikskonsertene (RK). Formålet med ForUndringspakken er å styrke barnehagekonsertordningen gjennom å heve kompetansen på kunst- og musikkformidling overfor barnehagebarn blant utøvere, produsenter og barnehagens personale.

Forskningsprosjektets mål og intensjoner

Målet med prosjektet er å undersøke hva som kan defineres som gode kvaliteter i barns opplevelser, deltagelse og erfaring i musikalske hendelser i barnehagen i form av formidlede konserter og musikalsk samspill med profesjonelle utøvere. Det er også et mål å undersøke hva som defineres som muligheter og hindringer i utvikling og gjennomføring av gode barnehagekonserter sett fra musiker og produsentsiden, og fra barnehagens pedagogiske personale. Det er også et mål å få innsikt i utøvernes opplevelser og erfaringer, samt det pedagogiske personalets opplevelser og erfaringer med barnehagekonserten som fenomen. Hva er betingelser for en god barnehagekonsert?

Forskningsspørsmål og perspektiver

Studiens overbyggende forskningsspørsmål er: Hva kan defineres som gode kvaliteter i barnehagekonserten som fenomen?

I undersøkelsen er det fire sentrale perspektiver som skal undersøkes for å belyse det overordnede forskningsspørsmålet:

  1. Hva kan defineres som gode kunstneriske kvaliteter i konserten/den musikalske hendelsen for barn, utøvere, produsent og pedagogisk personale?
  1. Hvilke faktorer/kvaliteter spiller inn på det barn opplever som et godt kunstmøte, og hvordan kommer barns opplevelser til syne for oss?
  1. Hvilke faktorer/kvaliteter spiller inn på det utøvere og produsenter opplever som et kvalitativt godt kunstmøte?
  1. Hvilke faktorer/kvaliteter spiller inn på det førskolelærere/annet pedagogisk personale opplever som et kvalitativt godt kunstmøte?

Aktører

Gjennom forskningsprosjektet er jeg som forsker opptatt av å undersøke hva som skjer i kunstneriske møter. Møter mellom utøver og barn – barn og utøver, men også mellom barn, utøvere, pedagogisk personale og de materielle faktorene som virker inn i møtekonteksten samt det kunstneriske innholdet. Undersøkelsen dreier seg om å observere barns respons/handling/kommunikasjon i form av kroppslige, verbale og musikalske/estetiske uttrykk og dialoger som oppstår mellom de ulike aktørene i konteksten. Aktører i konteksten kan defineres som: barn, utøver, produsent, pedagogisk personale, forskeren og det materielle vi omgir oss med.

Metode og design

Studien som gjennomføres er en kvalitativ studie. Det vil si en studie som benytter metoder egnet for å undersøke og beskrive menneskers opplevelse og erfaringer knyttet til ulike fenomener. Dette er en studie hvor forskeren går i dybden av et fenomen med et mangefasettert eller kaleidoskopisk forskerblikk. Ulike forskningsmetoder til å brette ut fenomeners kompleksitet.

  • Observasjon/ deltagende observasjon
  • Intervju/samtale/refleksjonsdialog
  • Samhandling/interaksjon
  • Video/foto

Det er ønskelig at prosjektets ulike aktører kan bidra med sine stemmer/tekster i form av intervju, samtaler, egne tekster, narrativer og lignende. Dette er viktig data i prosjektet, og gir etter mitt syn større legitimitet til de erfaringer og den kunnskapsproduksjonen som vokser ut av forUndringspakkeprosjektet og som fanges opp i forskningsprosjektet forUndringsforsk. Funn fra prosjektet skal formidles via ulike publikasjoner og presentasjoner ved seminarer og konferanser. Det utarbeides også en sluttrapport med en samlet gjennomgang av prosjektet.

Advertisements

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen

22. otober er siste frist for å søke videreutdanningen «Pedagogiske utviklingsarbeid i barnehagen» Studiet har fokus på endrings og utviklingsarbeid i fagområdet Kunst, kultur og kreativitet med vekt på IKT. Videreutdanningen er støttet av Udir og semesteravgiften er derfor på kun 1500 kr. Førskolelærere i Oslo – SØK!!!!!!!!

 

Studentarbeid 2012

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus setter vi nå i gang en ny runde av videreutdanningsenheten PUB – pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen om bruk av IKT og dokumentasjon i arbeidet med fagområdet ”Kunst, kultur og kreativitet”. Målgruppen for studiet er pedagogiske ledere og andre med ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. http://www.hioa.no/Studier/LU/Evu/PUB/%28language%29/nor-NO

Nytt kurs settes i gang i løpet av høsten 2012.

Søknadsfrist er 15.10.2012

   

Artikkel i tidskriftet Naturfag

Jeg har skrevet artikkelen » Gripe for å begripe – Landart som kunstnerisk tilnærming » som ble publisert i tidsskriftet Naturfag  nr 1/12. Denne utgaven av tidsskriftet har fokus på barnehagenes naturfaglige satsning og barns tilnærming til naturfaglige fenomener. I dette nummeret er det mange bidrag fra kollegaer i ulike fag fra høgskolen i Oslo og Akershus.

PES-konferansen i Larvik 4. juni 2011

Omtale av mitt innlegg Kunstmøtet som estetisk opplevelse, erfaring og læring – om små barns møter med kunst av Merete Sørensen og Bennyé D. Austring, University College Sjælland

: http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/International/Rejsebrev_undervisere/Mette_Soerensen_og_Bennye_D._Austring__-_AEstetikkonference_Larvik_2011.pdf

Anne‐Hege Waterhouse viste og fortalte om, hvordan børns ’uspecialiserede’ brug af kroppen og sanseapparatet stimuleres og bibringer dem vigtig viden om verden. Hun demonstrerede bl.a. nogle træklodser i mange former og med huller og revner, som små børn elsker at udforske. På denne baggrund har hun opstillet en empirisk funderet model for børns interaktionsstrategier i relation til ethvert nyt objekt: Først undersøges det sanseligt, så forsøges det kategoriseret: Hvad er det? Dernæst afprøves det konstruktionsmæssigt: Hvad kan det? Endelig meningstilskrives objektet: Det er det, det kan det. Processen, der kan forløbe i cirkel flere gange, giver barnet lyst til eksperimenter og styrker dets kreativitet. Her burde LEGO være klar med en ansættelseskontrakt.

Kunstprosjekt om hus

Gjennom»Kunstløftet», Norsk kulturråd er det gitt støtte til ulike kunstprosjekter, deriblant prosjektet «Mitt hus – ditt hus – alles hus». Dette prosjektet er et samarbeid mellom  billedkunstner Eva Laila Hilsen og Maxiklubben i Fagernes Barnehage. Les mer om prosjektet her og her.

Ordfører Helge Halvorsen hadde fått med seg en av kunstnerne Henrik Bergsund til å åpne utstillingen. http://www.oa.no/nyheter/valdres/article5625908.ece

Hus og arkitektur er et tema for prosjekter i mange barnehager. I dette prosjektet vises et eksempel på hvordan man kan arbeide med dette sammen med en billedkunstner. Jeg har tidligere skrevet om barn og arkitektur på bloggen min og arrangert nettverkssamling med tema barn og arkitektur i nettverket Kunst i  barnehagen. Referat fra seminaret kan leses her.